Saturday, February 17, 2018

Gen 4

Các loài Pokemon ở Gen 4, tổng quan về đặc tính, quá trình phát triển và tiến hóa của các Pokemon Gen 4

Turtwig nghĩa là Rùa mang mầm/Rùa mang Chồi cây, tên tiếng Nhật là Naetle. Pokemon Turtwig sống ở cạnh những hồ nước và thực hiện quang hợp bên trong cơ thể và tạo ra oxy, lá trên đầu nó...