Saturday, February 17, 2018

Gen 4

Các loài Pokemon ở Gen 4, tổng quan về đặc tính, quá trình phát triển và tiến hóa của các Pokemon Gen 4

Magnezone được ghép bởi từ magnet (nam châm) và zone (khu vực), tên tiếng Nhật là Jibacoil. Khi tiếp xúc với một từ trường đặc biệt, cấu trúc tế bào của Pokemon Magneton biến đổi làm nó tiến hóa thành...