Monday, September 25, 2017

Gen 4

Các loài Pokemon ở Gen 4, tổng quan về đặc tính, quá trình phát triển và tiến hóa của các Pokemon Gen 4

Torterra nghĩa là Rùa mặt đất/Rùa đất đai lớn/Rùa mang rừng núi, tên tiếng Nhật là Dodaitose. Pokemon Torterra là cấp tiến hóa của Pokemon Grotle sau khi đạt level 36. Torterra có chiếc mai lớn và rất cứng, thậm...