Pokemon Charmander có nghĩa là rồng lửa, tên tiếng Nhật là từ ghép giữa rồng lửa và thằn lằn. Đúng như cái tên Charmander có một ngọt lửa ở đuôi luôn rục cháy và phát ra tiếng nổ lách tách.

Pokemon Charmander

 

Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Hitokage Charmander
87,5% đực
12,5% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
FIRE (lửa) 0,6 m 8,5 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon Thằn Lằn 5,9 % (45) Blaze / Solar Power

Pokemon Charmander là pokemon lửa nên nó thích những nơi khô giáo, nhiệt độ cao. Ngọn lửa ở đuôi nó thể hiện cho sức khỏe cũng như cảm xúc của Charmander. Khi sức khỏe yếu hay nó buôn thì ngọn lửa ở đuôi cũng yếu hơn, khi nó khỏe mạnh hay vui vẻ thì ngọn lửa ở đuôi trở nên rục rỡ. Khi Charmander nổi giận ngọn lửa ở đuôi sẽ bùng cháy dữ dội nhất, đây là lúc mà đối thủ phải cẩn thận bởi chú đang rấ dễ nổi cáu đấy.

Pokemon Charmander sinh ra từ ngọn lửa và mất đi thì ngọn lửa cũng lụi tàn theo. Ngọn lửa chính là sinh mệnh và gắn liền với cuộc đời của nó.

Quá trình tiến hóa:

Pokemon Mega Lizardon XMega Charizard X
Pokemon CharmanderCharmander lv16->
pokemon LizardoCharmeleon lv36-> Pokemon LizardonCharizard  
Pokemon Mega Lizardon YMega Charizard Y

 

Pokemon Charmander có 4 cấp tiến hóa. Cấp 1 khi nó đạt level 16 nó sẽ tiến hóa thành Charmeleon, khi đến cấp 36 thì nó chuyển hóa thành Charizard. Cuối cùng Charizard có thể tiến hóa thành 2 phiên bàn Mega Charizard X và Y.

Khả năng học:

Level Move Hệ
1 Scratch NORMAL
3 Growl NORMAL
7 Ember FIRE
10 Smokescreen NORMAL
16 Dragon Rage DRAGON
19 Scary Face NORMAL
25 Fire Fang FIRE
28 Slash NORMAL
28 Flame Burst FIRE
34 Flamethrower FIRE
37 Fire Spin FIRE
46 Inferno FIRE

 

TM/HM Move Hệ
TM01 Focus Punch FIGHT
TM02 Dragon Claw DRAGON
TM06 Toxic POISON
TM10 Hidden Power NOMAR
TM11 Sunny Day FIRE
TM21 Frustration NOMAR
TM23 Iron Tail STEEL
TM27 Return NOMAR
TM28 Dig GROUND
TM31 Brick Break FIGHT
TM32 Double Team NOMAR
TM35 Flamethrower FIRE
TM38 Fire Blast FIRE
TM39 Rock Tomb ROCK
TM40 Aerial Ace FLYING
TM42 Facade NOMAR
TM43 Secret Power NOMAR
TM44 Rest PSYCHC
TM45 Attract NOMAR
TM50 Overheat FIRE
TM56 Fling DARK
TM58 Endure NOMAR
TM61 Will-o-wisp FIRE
TM65 Shadow Claw GHOST
TM75 Swords Dance NOMAR
TM78 Captivate NOMAR
TM80 Rock Slide ROCK
TM82 Sleep Talk NOMAR
TM83 Natural Gift NOMAR
TM87 Swagger NOMAR
TM90 Substitute NOMAR

 

 

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN